Call Us 1-800-661-3030
4.9 Stars - Based on 2444 User Reviews

ਲੈਂਡਿੰਗ ਵਰਕੇ ਦੀ ਨਕਲ  ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ

ਖਪਤਕਾਰ  ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦਿਵਾਲਿਆਪਨ

ਕੀ ਲੈਣਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਕੁਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ?  ਅਂਤਹੀਨ ਫੋਨ ਕਾਲ ਅਤੇ ਸੰਗ੍ਰਿਹ ਪੱਤਰਾਂ  ਦੇ ਕਾਰਨ  ਤੁਸੀ ਤਨਾਵ ਵਿੱਚ ਹੋ ?  ਕੀ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਕਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ?  ਕੀ ਤੁਸੀ ਆਪਣਾ ਹੇਠਲਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ?  ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜਾ ਅਦਾ ਕਰਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ  ?  ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਹੈ ,  ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ।  ਦਿਸੰਬਰ 2010 ਤੱਕ ਦੀ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਤਮ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ,ਲੱਗਭੱਗ 97 , 000 ਕਨਾਡਾਈ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਾਇਸੇਂਸ ਦਿਵਾਲਿਆਪਨ ਵਿੱਚ ਨਿਆਸੀ ਵੇਖਕੇ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦਿਵਾਲਿਆਪਨ ਦਾ ਨੱਥੀਕਰਣ (ਦਾਖਲ ) ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਦੂੱਜੇ 43 , 000 ਕਨਾਡੀਆਂ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ  ਦਾ ਨੱਥੀਕਰਣ   (ਦਾਖਲ)  ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜਾ ਪਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਬਰੀਟੀਸ਼ ਕੋਲੰਬਿਆ  ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ,ਕਨਾਡਾ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਲਿਆਪਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ।

ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਕਠਿਨਾਇਆਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਨ  ਹੋ ,  ਦਿਵਾਲਿਆਪਨ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲਾ ਅਧਿਨਿਯਮ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦਿਵਾਲਿਆਪਨ ਦਾਖਲ ਕਰਣ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ।  ਉਦਾਹਰਣ  ਦੇ ਲਈ ,  ਵਿੱਤੀ ਰੋਜਗਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ,  ਤਲਾਕ ,  ਇੱਕ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ,  ਚਿਕਿਤਸਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ,  ਜੁਆ ,  ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਸੇਵਨ ,  ਜਾਂ ਗਲਤ ਵਿੱਤ ਪਰਬੰਧਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਲੋਂ ਤੁਸੀ ਆਰਥਕ ਕਠਿਨਾਈ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸੱਕਦੇ ਹੋ । ਕਾਰਨ  ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ,  ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦਿਵਾਲਿਆਪਨ ਦਾਖਲ ਕਰਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਰੀਸਥਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ।  ਬਰੀਟੀਸ਼ ਕੋਲੰਬਿਆ ਵਿੱਚ ,  ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਉਪਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲਿਏਪਨ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਨਿਆਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ  ਦੀ ਵਰਤੋਂ  ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸੈਂਡ ਐਂਡ ਏਸੋਸਿਏਟਸ ਵਿੱਚ , ਸਾਡੇ ਦਿਵਾਲਿਆਪਨ ਨਿਆਸੀ  ਸੱਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਭੱਰਿਆਂ ਪਰੀਸਥਤੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਲੋਂ ਦਿਵਾਲਿਆਪਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ , ਅਤੇ ਅਸੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ।

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦਿਵਾਲਿਆਪਨ ਜਾਂ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਤੀ ਤੂਫਾਨ ਵਲੋਂ ਸਹਾਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ।  ਹਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਹੀ ,  ਝਿਕਝਿਕ ,  ਅਤੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ।  ਇਹ ਕਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕਰਜਾ ,  ਕਰਜੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈਣਾ , ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿਲ ,  ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਬਿਲ ,  ਮੇਡੀਕਲ ਬਿਲ ,  ਵਾਹਨ ਬੀਮਾ ,  ਫ਼ੈਸਲਾ ,  ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਦਿਵਾਲਿਏਪਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਆਸੀ ਬਰੀਟੀਸ਼ ਕੋਲੰਬਿਆ  ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਜਾ ਪਰਬੰਧਨ ਵਿਕਲਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ  ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਗੁਣ ਨੂੰ ਸੱਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ।

ਸੈਂਡ ਐਂਡ ਏਸੋਸਿਏਟਸ ਵਿੱਚ ,  ਅਸੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦਿਵਾਲਿਆਪਨ ਦਾਖਲ ਕਰਣ ਜਾਂ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ।  ਅਸੀ ਸਾਡੇ ਜਾਣਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ  ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲਿਆਪਨ ਜਾਂ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ  ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਵਿਕਲਪ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ । ਕੁੱਝ ਪਰੀਸਥਤੀਆਂ ਵਿੱਚ , ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦਿਵਾਲਿਆਪਨ ਦਾਖਲ ਕਰਣ  ਦੇ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਰਜ ਕਰਣ  ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦਿਵਾਲਿਆਪਨ ਦਾਖਲ ਕਰਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਣਾ ਹੋਵੇ , ਅਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾੱਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ,  ਲੈਣਦਾਰਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਬੈਠਕਾਂ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਾਂਗੇ ,  ਵੈਨਕੂਵਰ ,  ਬਰਨਾਬੀ ,  ਰੀਚਮੰਡ ,  ਸਰੀ ,  ਲੈਂਗਲੀ ,  ਕੋਕਵਿਟਲਮ ,  ਮੇਪਲ ਰਿਜ ,  ਵਹਾਇਟ ਰਾਕ ,  ਏਬਾਟਸਫੋਰਡ ਅਤੇ ਚਿਲੀਵਾਕ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਾਡੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਰੇਡਿਟ ਪਰਾਮਰਸ਼ ਸਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ।

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦਿਵਾਲਿਆਪਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਰਜ ਕਰਣ  ਦੇ ਬਾਅਦ  ,  ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਿਵਾਲਿਏਪਨ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲਾ ਅਧਿਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਉਲਿਖਿਤ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ।  ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦਿਵਾਲਿਆਪਨ  ਦੇ ਕੁੱਝ ਕਰਤੱਵਾਂ ਵਿੱਚ ,  ਦਿਵਾਲਿਆਪਨ ਟਰਸਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪਤੇ  ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚਤ ਕਰਣਾ , ਘੱਟ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਨੌਂ ਮਹੀਨੀਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮਾਸਿਕ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਣਾ ,  ਦੋ ਕਰੇਡਿਟ ਪਰਾਮਰਸ਼ ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ,  ਅਤੇ ਦਿਵਾਲਿਆਪਨ ਨਿਆਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਣਾ , ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦਿਵਾਲਿਆਪਨ ਹੈ , ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਵਲੋਂ ਛੇਤੀ ਦਾਖਲ ਕਰਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ  ਦੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੋਵੋਗੇ । ਦਿਵਾਲਿਆਪਨ ਵਲੋਂ ਨਿਰਵਹਨ ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜੇ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਣਦਾਰ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੈਣਦਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ , ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ  ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਧਿਅਕਾਰੀ ਸੰਧੀ ਹੈ । ਨਿਆਸੀ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਣ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਤਿਆਗਣਾ ਕਰਣ , ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਣਗਰਸਤਤਾ  ਦੇ ਨਿਰਵਹਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

Raj Hara 604-583-5499 | rhara@sands-trustee.com

 

Top